Ariets Research Blog

May 4, 2010

Genesis of Anthropology in Wrocław and Its Connection with Dentistry

Filed under: -History, -In Polish, Physical anthropology, Poland — Ariets @ 9:51 am

English abstract below:

The authors of this short outline present the history of Wrocław anthropology in the context of its connection with dentistry science. These connections concern research subject, which includes morphological structure of face and the facial part of cranium and dentition in the context of their ontogenesis and philogenesis. The paper presents works of Wanda Stęślicka−Mydlarska who played a very important role in the process of scientific integration of dentistry and anthropological environment in Wrocław. The connection between the scientific activity of dentists and anthropologists from Lwów center was shown (Jan Czekanowski, Antoni Cieszyński, Salomon Czortkower) with the activity of these environments after the war in Wrocław (Wanda Stęślicka−Mydlarska, Adam Masztalerz, Stanisław Goździewski, Wiesław Kurlej). It was referred to the possibility of continuation the research into the interdisciplinary connection in various dentistry and anthropological science. It was shown activity and also academic, didactic, organizing achievements of Department of Dental Anatomy, which works in the structure of the Dental Faculty of Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław (Dent. Med. Probl. 2007, 42, 2, 285–291).

Source: (here).

Geneza antropologii wrocławskiej i jej związki ze stomatologią

Autorzy przedstawili zarys historii wrocławskiej antropologii w powiązaniu z naukami stomatologicznymi. Powiązania te odnoszą się do tematyki badawczej, która dotyczy budowy morfologicznej twarzy i twarzowej części czaszki oraz uzębienia w związku z ich ontogenezą i filogenezą. W pracy przedstawiono dorobek naukowy WandyStęślickiej−Mydlarskiej, która odegrała istotną rolę w procesie integracji naukowej wrocławskiego środowiska stomatologicznego i antropologicznego. Ukazano związek działalności naukowej stomatologów i antropologów ośrodka lwowskiego (Jan Czekanowski, Antoni Cieszyński, Salomon Czortkower) z powojenną działalnością tych środowisk we Wrocławiu (Wanda Stęślicka−Mydlarska, Adam Masztalerz, Stanisław Goździewski, Wiesław Kurlej). Nawiązano do możliwości kontynuowania badań w obszarze interdyscyplinarnych związków w różnych dziedzinach stomatologicznych i antropologicznych. Przedstawiono także działalność oraz dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Zakładu Anatomii Stomatologicznej, który funkcjonuje w strukturze Wydziału Lekarsko−Stomatologicznego AM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Dent. Med. Probl. 2007, 42, 2, 285–291).

Kliknij tutaj po pełen tekst.

Advertisements

May 2, 2010

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

Filed under: -In Polish, -Typology, Physical anthropology, Poland — Ariets @ 1:29 pm

Poniżej przedstawiam dwa dość ciekawe artykuły wraz z abstraktami pochodzące z Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii (AMSIK), kwartalnika naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Pułapka typologii antropologicznej

Abstrakt: Istotą typologii antropologicznej jest przyporządkowanie ludzi do poszczególnych typów na podstawie określonego zespołu cech morfologicznych. Autorzy tej koncepcji twierdzą, że cechy właściwe dla danego typu dziedziczą się monogenicznie zgodnie z prawami Mendla. Zgodnie z tymi założeniami, na podstawie cech budowy czaszki możliwe jest jednoznaczne określenie koloru oczu, włosów itp. Mogłoby to mieć istotne znaczenie dla identyfikacji osób na podstawie szkieletu, gdyby nie fakt, że typologia stoi w znaczącej sprzeczności z aktualną wiedzą z genetyki populacyjnej i ewolucyjnej. Większość cech morfologicznych zdeterminowana jest przez zespół współdziałających ze sobą genów. Ponadto różnice genetyczne między populacjami są niewielkie, a większość zmienności przypada na zróżnicowanie wewnątrzpopulacyjne, co stawia pod znakiem zapytania klasyczną definicję rasy. Dlatego dziś bardziej uzasadnione aniżeli wiara w naukową wartość typologii antropologicznej, byłoby wykorzystywanie panelu markerów SNP (AIMs) w celu przewidywania pochodzenia geograficznego nieznanych osób.

Kliknij tutaj po pełen tekst.

Badania czaszki Stanisława Papczyńskiego (1631-1701) – założyciela zgromadzenia Księży Marianów

Abstrakt: Obecnie coraz częściej w badaniach identyfikacyjnych zmierzających do odtworzenia wyglądu twarzy w oparciu o kości czaszki wykorzystuje się systemy komputerowej rekonstrukcji twarzy. Stosowane powszechnie w praktyce medyczno-sądowej metody z powodzeniem wykorzystywane są, gdy istnieje potrzeba zrekonstruowania wyglądu przyżyciowego osobników reprezentujących ludzkie populacje prahistoryczne lub konkretnych postaci historycznych. badaniom poddano czaszkę o. Stanisława Papczyńskiego zabezpieczoną podczas procesu ekshumacji, który miał miejsce 12 lutego 2007 roku. badania zlecono w związku z planowaną na wrzesień 2007 roku uroczystością beatyfikacji o. Stanisława Papczyńskiego. Wykonano badania antropologiczne czaszki, wykonano 47 pomiarów i wyliczono wskaźniki czaszki celem oceny płci, wieku, składu rasowego. Czaszkę poddano badaniom identyfikacyjnym zmierzającym do odtworzenia wyglądu twarzy z wykorzystaniem programu „POL SIT– Rekonstrukcja”. Następnie wykonano badanie KT z wykorzystaniem wielorzędowego tomografu Somatom Sensation 64 firmy Siemens. Rekonstrukcję 3D czaszki wykonano stosując wtórne protokoły rekonstrukcyjne Volume Rendering z wykorzystaniem oprogramowania firmowego „In Space”.

Kliknij tutaj po pełny tekst.

Create a free website or blog at WordPress.com.