Ariets Research Blog

May 4, 2010

Genesis of Anthropology in Wrocław and Its Connection with Dentistry

Filed under: -History, -In Polish, Physical anthropology, Poland — Ariets @ 9:51 am

English abstract below:

The authors of this short outline present the history of Wrocław anthropology in the context of its connection with dentistry science. These connections concern research subject, which includes morphological structure of face and the facial part of cranium and dentition in the context of their ontogenesis and philogenesis. The paper presents works of Wanda Stęślicka−Mydlarska who played a very important role in the process of scientific integration of dentistry and anthropological environment in Wrocław. The connection between the scientific activity of dentists and anthropologists from Lwów center was shown (Jan Czekanowski, Antoni Cieszyński, Salomon Czortkower) with the activity of these environments after the war in Wrocław (Wanda Stęślicka−Mydlarska, Adam Masztalerz, Stanisław Goździewski, Wiesław Kurlej). It was referred to the possibility of continuation the research into the interdisciplinary connection in various dentistry and anthropological science. It was shown activity and also academic, didactic, organizing achievements of Department of Dental Anatomy, which works in the structure of the Dental Faculty of Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław (Dent. Med. Probl. 2007, 42, 2, 285–291).

Source: (here).

Geneza antropologii wrocławskiej i jej związki ze stomatologią

Autorzy przedstawili zarys historii wrocławskiej antropologii w powiązaniu z naukami stomatologicznymi. Powiązania te odnoszą się do tematyki badawczej, która dotyczy budowy morfologicznej twarzy i twarzowej części czaszki oraz uzębienia w związku z ich ontogenezą i filogenezą. W pracy przedstawiono dorobek naukowy WandyStęślickiej−Mydlarskiej, która odegrała istotną rolę w procesie integracji naukowej wrocławskiego środowiska stomatologicznego i antropologicznego. Ukazano związek działalności naukowej stomatologów i antropologów ośrodka lwowskiego (Jan Czekanowski, Antoni Cieszyński, Salomon Czortkower) z powojenną działalnością tych środowisk we Wrocławiu (Wanda Stęślicka−Mydlarska, Adam Masztalerz, Stanisław Goździewski, Wiesław Kurlej). Nawiązano do możliwości kontynuowania badań w obszarze interdyscyplinarnych związków w różnych dziedzinach stomatologicznych i antropologicznych. Przedstawiono także działalność oraz dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Zakładu Anatomii Stomatologicznej, który funkcjonuje w strukturze Wydziału Lekarsko−Stomatologicznego AM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Dent. Med. Probl. 2007, 42, 2, 285–291).

Kliknij tutaj po pełen tekst.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: