Ariets Research Blog

April 4, 2015

Indo-Aryan and Slavic linguistic affinities predate the origin of cereal farming

Filed under: -Aryans, -Slavs, Genetics, Indo-Europeans — Ariets @ 9:57 pm

Another interesing paper about Slavic and Indo-Aryan linguistic connection, although here based mostly on Slovenian language which

appears to be gramatically closer to Sanskrit than other Slavic languages and even Indic languages such as Hindi, Bengali andGujarati.

Authors also mention shared y-dna of R1a1 between Slavic and Indo-Aryan populations. Yet their statement that IE expansion, and therefore Slavs came from India is a bit of a joke if you ask me.

Based on the above mentioned genetic markers, one has to conclude that Hg R1a1 chromosomes came from India and reached the Balkans, before Hg N3 expanded between the Baltic and the Black Seas. Also the expansion of Hg I from the Balkans was impededand did not reach India. All of this is in agreement and supports Out of India Theory (OIT) of the ‘satem’ branch of the Indo-European language family. Furthermore, the domestication of cattle in the Indus valley and no indication of domestication of Europeanaurochs (Edwards et al. 2007) further support the OIT.
Yet most modern day scientists reject Out of India Theory (as well as Anatolian and Armenian hypothesis), which can be simply proved by monitoring presence of R1a1 around India and Europe. And apart from that there is enormous amount of archeological, anthropological and genetical evidence that this is not the case.
Also the thing that worries me a bit is that they still use that synthetic old-fashioned division of Indo-European languages, kentum v satem.
Click here to check that file!
To be honest I think that Out of India Theory currently is simply part of some kind of ethnonationalism.
Advertisements

March 29, 2015

Ancient DNA Reveals Matrilineal Continuity in Present-Day Poland over the Last Two Millennia

Filed under: -Slavs, Genetics, Indo-Europeans, Poland — Ariets @ 12:51 am

Abstract

While numerous ancient human DNA datasets from across Europe have been published till date, modern-day Poland in particular, remains uninvestigated. Besides application in the reconstruction of continent-wide human history, data from this region would also contribute towards our understanding of the history of the Slavs, whose origin is hypothesized to be in East or Central Europe. Here, we present the first population-scale ancient human DNA study from the region of modern-day Poland by establishing mitochondrial DNA profiles for 23 samples dated to 200 BC – 500 AD (Roman Iron Age) and for 20 samples dated to 1000–1400 AD (Medieval Age). Our results show that mitochondrial DNA sequences from both periods belong to haplogroups that are characteristic of contemporary West Eurasia. Haplotype sharing analysis indicates that majority of the ancient haplotypes are widespread in some modern Europeans, including Poles. Notably, the Roman Iron Age samples share more rare haplotypes with Central and Northeast Europeans, whereas the Medieval Age samples share more rare haplotypes with East-Central and South-East Europeans, primarily Slavic populations. Our data demonstrates genetic continuity of certain matrilineages (H5a1 and N1a1a2) in the area of present-day Poland from at least the Roman Iron Age until present. As such, the maternal gene pool of present-day Poles, Czechs and Slovaks, categorized as Western Slavs, is likely to have descended from inhabitants of East-Central Europe during the Roman Iron Age.

source: here.

Wyniki badań DNA wskazują ciągłość genetyczną mieszkańców Polski od czasów starożytnego Rzymu

Filed under: -History, -In Polish, -Slavs, Genetics, Indo-Europeans, Poland — Ariets @ 12:43 am

Analizy DNA mitochondrialnego 43 osób żyjących na ziemiach polskich w okresie wpływów rzymskich i we wczesnym średniowieczu wskazują na ciągłość genetyczną w przypadku niektórych linii. “Nasze dane pokazują, że współcześni Zachodni Słowianie, wśród analizowanych Europejczyków, mają profil mtDNA, który jest najbardziej podobny do występującego u dawnych mieszkańców Europy Środkowej. Ta obserwacja wydaje się być w zgodzie z hipotezą autochtoniczną” – piszą autorzy badań.

Najnowsze badania genetyczne poświęcone kwestii pochodzenia współczesnej ludności Polski są dziełem naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: dr Anny Juras, prof. Janusza Piontka, dr. Jakuba Z. Kosickiego i dr Mirosławy Dabert. Wspomagali ich badacze z Danii, Szwecji i Estonii.

Naukowcy pobrali próbki z zębów 38 osób żyjących w okresie wpływów rzymskich (200 r. p.n.e. – 500 r. n.e.). Pochodziły one ze szczątków znalezionych na dwóch stanowiskach identyfikowanych z kulturą wielbarską (Kowalewko i Rogowo) i na dwóch identyfikowanych z kulturą przeworską (Karczyn, Gąski). Znaczna część archeologów wiąże te kultury z germańskimi ludami Gotów i Wandalów. Próbki średniowieczne z lat 1000-1400 pochodziły z Cedyni i Ostrowa Lednickiego.

Genetykom udało się pozyskać DNA mitochondrialne (przekazywane przez matkę) od 23 osób z okresu wpływów rzymskich i 20 średniowiecznych mieszkańców naszych ziem. Uzyskane dane porównywali z genami czterech tysięcy przedstawicieli 18 narodów ze środkowej, wschodniej i północnej Europy, a także z kilkudziesięcioma mtDNA pochodzącymi od dawnych mieszkańców ziem Danii i Niemiec.

Porównania ujawniły, że DNA mitochondrialne ludzi żyjących na naszych ziemiach w okresie wpływów rzymskich ma najwięcej wspólnych informatywnych haplotypów z materiałem pochodzącym od współczesnych Polaków. Szczególnie istotna zdaniem badaczy jest widoczna w wynikach kontynuacja linii H5a1. Miały ją trzy osoby z okresu wpływów rzymskich, jeden średniowieczny mieszkaniec Ostrowa Lednickiego i występuje ona również wśród współczesnych Polaków.

Ciągłość genetyczną badacze odnotowali też w przypadku jednej osoby z okresu wpływów rzymskich, która miała haplogrupę N1a1a2. Nie powtórzyła się ona co prawda u innych dawnych mieszkańców naszych ziem, ale naukowcy natrafili na nią u jednego ze współczesnych Polaków.

“Nasze dane pokazują, że współcześni Zachodni Słowianie, wśród analizowanych Europejczyków, mają profil mtDNA, który jest najbardziej podobny do występującego u dawnych mieszkańców Europy Środkowej. Ta obserwacja wydaje się być w zgodzie z hipotezą autochtoniczną” – piszą autorzy badań. Hipoteza ta zakłada pochodzenie Słowian z terenów Polski w odróżnieniu od hipotezy allochtonistycznej, wedle której przybyli oni na nasze ziemie w połowie I tysiąclecia n.e. po odejściu części dotychczasowej ludności na zachód.

Badania wykazały jednak pewne różnice między obiema dawnymi populacjami z naszych ziem. Ludność okresu wpływów rzymskich ma najwięcej wspólnych haplotypów ze współczesnymi Polakami, Czechami, Słowakami, a także Litwinami i Łotyszami. Ludność średniowieczna ma natomiast zdecydowanie najwięcej wspólnych haplotypów ze współczesnymi Polakami, Białorusinami i Bułgarami.

Badacze podkreślają, że są to wyniki oparte na danych pochodzących tylko z mtDNA i to ze stosunkowo niewielkiej próbki. Jak piszą, konieczne są dalsze badania, w tym obejmujące DNA jądrowe oraz inne populacje, aby lepiej poznać powiązania między dawnymi i współczesnymi społecznościami, w tym kwestie wspólnego pochodzenia i zakresu potencjalnych domieszek.

Wyniki badań ukazały się w PLoS ONE.

Wojciech Pastuszka, Archeowiesci.pl

Juras A, Dabert M, Kushniarevich A, Malmström H, Raghavan M, et al. (2014) Ancient DNA Reveals Matrilineal Continuity in Present-Day Poland over the Last Two Millennia. PLoS ONE 9(10): e110839. doi:10.1371/journal.pone.0110839

Źródło: Wirtualna Polska

Wyniki badań: tutaj.

March 22, 2015

Etnogeneza Słowian w świetle badań kopalnego DNA

Filed under: -Slavs, Genetics, Indo-Europeans, Poland — Ariets @ 3:59 pm
Tytuł równoległy: Ethnogenesis ot the Slavs in the light of ancient DNA analyses
Autor: Juras, Anna
Promotor: Piontek, Janusz
Słowa kluczowe: Etnogeneza Słowian
Ethnogenesis Of The Slavs
Kopalny DNA
Ancient DNA
Mtdna
Haplogrupy
Haplogroups
Data wydania: 11-cze-2012
Abstrakt: Od wielu lat pochodzenie Słowian jest przedmiotem badań przedstawicieli nauk humanistycznych i biologicznych. Do chwili obecnej nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie gdzie, kiedy i w jaki sposób doszło do wyodrębnienia się etnosu Słowian. Na potrzeby niniejszej pracy zastosowano badania ludzkiego kopalnego mitochondrialnego DNA. Spośród 72 badanych osobników, przynależność haplogrupową mtDNA wyznaczono dla 20 osobników ze średniowiecza oraz 23 osobników z okresu rzymskiego. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono analizę wspólnych haplotypów oraz międzypopulacyjnych dystansów genetycznych. Z jednej strony różnice na poziomie genetycznym, a także stosunkowo duże odległości genetyczne (FST) pomiędzy badanymi populacjami oraz istotna liczba informatywnych haplotypów wspólnych dla średniowiecza oraz Białorusi, Ukrainy i Bułgarii, mogą przemawiać za brakiem ciągłości genetycznej na przełomie okresu rzymskiego i średniowiecza. Z drugiej jednak strony największa liczba informatywnych haplotypów mtDNA wspólnie dzielonych między populacją z okresu rzymskiego i populacją współczesną z Polski, a także obecność podhaplogrupy N1a1a2, mogą potwierdzać, że pewne linie wykazywały ciągłość genetyczną przynajmniej od okresu rzymskiego lub nawet neolitu, na terenach obecnej Polski. Uzyskane wyniki są pierwszym kopalnym wkładem w budowanie historii genetycznej Słowian.EN:For many years the origin of the Slavs has been the subject-matter in archaeology, anthropology, history, linguistics and recently also genetics. By now there is no unambiguous answer to a question where, when and in what way the Slavs originated. For the purposes of this dissertation, the analysis of ancient human mitochondrial DNA was applied. The ancient DNA was isolated from 72 specimens which came from graveyards from the area of current Poland. Mitochondrial DNA haplogroups have been assigned for 20 medieval and 23 Iron-Age specimens. The analysis of shared haplotypes and population genetic distances illustrated by multidimentional scaling has been done. The differences on genetic level and quite high genetic distances (FST) between medieval and Iron-Age populations as well as significant number of shared informative medieval haplotypes with Belarus, Ukraine and Bulgaria may evidence genetic discontinuity between medieval and Iron-Ages. From the other side, the highest number of shared informative haplotypes between Iron-Age and extant Polish population as well as the presence of subhaplogroup N1a1a2, can confirm that some genetic lines show continuatinuity at least from Iron Age or even Neolith in the areas of modern Poland. The results obtained in this work are considered to be the first ancient contribution to building the genetic history of the Slavs.
Opis: Wydział Biologii: Instytut Antropologii

Źródło: link.

Plik PDF: link.

 

March 17, 2015

Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day Europeans

Filed under: Fino-Ugrics, Genetics, Indo-Europeans — Ariets @ 11:33 am

Abstract

Analysis of ancient DNA can reveal historical events that are difficult to discern through study of present-day individuals. To investigate European population history around the time of the agricultural transition, we sequenced complete genomes from a ~7,500 year old early farmer from the Linearbandkeramik (LBK) culture from Stuttgart in Germany and an ~8,000 year old hunter-gatherer from the Loschbour rock shelter in Luxembourg. We also generated data from seven ~8,000 year old hunter-gatherers from Motala in Sweden. We compared these genomes and published ancient DNA to new data from 2,196 samples from 185 diverse populations to show that at least three ancestral groups contributed to present-day Europeans. The first are Ancient North Eurasians (ANE), who are more closely related to Upper Paleolithic Siberians than to any present-day population. The second are West European Hunter-Gatherers (WHG), related to the Loschbour individual, who contributed to all Europeans but not to Near Easterners. The third are Early European Farmers (EEF), related to the Stuttgart individual, who were mainly of Near Eastern origin but also harbored WHG-related ancestry. We model the deep relationships of these populations and show that about ~44% of the ancestry of EEF derived from a basal Eurasian lineage that split prior to the separation of other non-Africans.

Source & full file: Link here.

February 12, 2015

Elity społeczne państwa pierwszych Piastów? (przykład odkryć na cmentarzysku w Bodzi k. Włocławka)

Filed under: -History, -In Polish, -Slavs, -Video, Genetics, Media, Physical anthropology, Poland — Ariets @ 8:10 pm

Wykład Wszechnicy PAN z dn. 8 maja 2013 r.

Wykładowca:
prof. Andrzej Buko, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Prowadzenie:
Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Realizacja:
Screenmedia

February 4, 2015

Collective burials among agro-pastoral societies in later Neolithic Germany: perspectives from ancient DNA

Filed under: Genetics, Indo-Europeans — Ariets @ 12:36 pm

From the paper:

Ancient DNA research has focused on the genetic patterns of the earliest farmers during the European Neolithic, especially with regards to the demographic changes in the transition from hunting and gathering to agriculture. However, genetic data is relatively lacking after this earliest transition period, when societies had fully adapted to new agrarian lifestyles specific to their local environment. During the later central European Neolithic (ca. 3600–2800 cal BC), large-scale collective burials and monumental architecture appeared within the landscape of many agricultural societies. This phenomenon has been argued to represent the emergence of a “collective” identity. With the aim of exploring genetic-based relations among individuals collectively buried, we obtained human skeletal remains of nearly 200 individuals from four later Neolithic collective burial sites in Germany: Calden, Odagsen, Groβenrode, and Panker. We successfully reproduced reliable mitochondrial DNA (mtDNA) haplotypes from eight Neolithic individuals, which were assigned to haplogroups H, HV0, and X2. Shared haplotypes observed among individuals within Calden and Odagsen suggest that genetic relations may have shaped the arrangement of the deceased within later Neolithic agricultural groups.

Full text here.

January 8, 2015

Ancient DNA Reveals Matrilineal Continuity in Present-Day Poland over the Last Two Millennia

Filed under: Genetics, Indo-Europeans, Poland — Ariets @ 8:10 pm

While numerous ancient human DNA datasets from across Europe have been published till date, modern-day Poland in particular, remains uninvestigated. Besides application in the reconstruction of continent-wide human history, data from this region would also contribute towards our understanding of the history of the Slavs, whose origin is hypothesized to be in East or Central Europe. Here, we present the first population-scale ancient human DNA study from the region of modern-day Poland by establishing mitochondrial DNA profiles for 23 samples dated to 200 BC – 500 AD (Roman Iron Age) and for 20 samples dated to 1000–1400 AD (Medieval Age). Our results show that mitochondrial DNA sequences from both periods belong to haplogroups that are characteristic of contemporary West Eurasia. Haplotype sharing analysis indicates that majority of the ancient haplotypes are widespread in some modern Europeans, including Poles. Notably, the Roman Iron Age samples share more rare haplotypes with Central and Northeast Europeans, whereas the Medieval Age samples share more rare haplotypes with East-Central and South-East Europeans, primarily Slavic populations. Our data demonstrates genetic continuity of certain matrilineages (H5a1 and N1a1a2) in the area of present-day Poland from at least the Roman Iron Age until present. As such, the maternal gene pool of present-day Poles, Czechs and Slovaks, categorized as Western Slavs, is likely to have descended from inhabitants of East-Central Europe during the Roman Iron Age.

Source & more here.

April 1, 2012

A western Eurasian male is found in 2000-year-old elite Xiongnu cemetery in Northeast Mongolia

Filed under: Asia, Genetics, Indo-Europeans — Ariets @ 7:18 pm

Another interesing report of ancient DNA carrying hg R1a1!

Abstract:
We analyzed mitochondrial DNA (mtDNA), Y-chromosome single nucleotide polymorphisms (Y-SNP), and autosomal short tandem repeats (STR) of three skeletons found in a 2,000-year-old Xiongnu elite cemetery in Duurlig Nars of Northeast Mongolia. This study is one of the first reports of the detailed genetic analysis of ancient human remains using the three types of genetic markers. The DNA analyses revealed that one subject was an ancient male skeleton with maternal U2e1 and paternal R1a1 haplogroups. This is the first genetic evidence that a male of distinctive Indo-European lineages (R1a1) was present in the Xiongnu of Mongolia. This might indicate an Indo-European migration into Northeast Asia 2,000 years ago. Other specimens are a female with mtDNA haplogroup D4 and a male with Y-SNP haplogroup C3 and mtDNA haplogroup D4. Those haplogroups are common in Northeast Asia. There was no close kinship among them. The genetic evidence of U2e1 and R1a1 may help to clarify the migration patterns of Indo-Europeans and ancient East-West contacts of the Xiongnu Empire. Artifacts in the tombs suggested that the Xiongnu had a system of the social stratification. The West Eurasian male might show the racial tolerance of the Xiongnu Empire and some insight into the Xiongnu society. Am J Phys Anthropol, 2010.

Source: (link)

February 6, 2012

R1a1a and its subclades at Y-DNA Project (FTDNA)

Filed under: Genetics, Indo-Europeans — Ariets @ 10:53 am

Please have a look at these fatastic charts and map of the FamiliTree DNA:

As Polako have noticed (1) there’s a propablity of Prussian (as West Baltic) origin of R1a1a1g2d subclade. (At FT-DNA its marked as Baltic subclade). Most people of it come from northeastern and nothern parts of Poland, eastern German and Lithuanian as well. We have to nitice that many if not most of the people of eastern and especially northeastern Germany have it own origins from ex-German territories (especially German Prussia). The original tribe of Prussians ware of Baltic origin, and ware tough, “barbaric” tribe that fought against Christian invaders (Polish and then “rented” Teutonic Knights). The Teutons have smashed them out of the maps killing as much as they wanted, but as we can figure their genetical heritage remains. As a conclusion we can suggest that many of them ware also simply assimilated into Polish, German and Lithuanian societies, as their paternal dna survived within the male population.

1 – R1a1a1g2d: a paternal genetic signal from the extinct Baltic Prussians in modern Poles and Germans

Older Posts »

Create a free website or blog at WordPress.com.