Ariets Research Blog

April 18, 2015

Russian plates of Vladimir, Yaroslavl and Kostroma provinces

Filed under: -Plates, -Slavs, Indo-Europeans, Physical anthropology — Ariets @ 7:00 am

Anthropometric research of male population of the Great Russian Vladimir, Yaroslavl and Kostroma provinces – Zograf, 1892

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Posted ImagePosted Image

Advertisements

April 4, 2015

Indo-Aryan and Slavic linguistic affinities predate the origin of cereal farming

Filed under: -Aryans, -Slavs, Genetics, Indo-Europeans — Ariets @ 9:57 pm

Another interesing paper about Slavic and Indo-Aryan linguistic connection, although here based mostly on Slovenian language which

appears to be gramatically closer to Sanskrit than other Slavic languages and even Indic languages such as Hindi, Bengali andGujarati.

Authors also mention shared y-dna of R1a1 between Slavic and Indo-Aryan populations. Yet their statement that IE expansion, and therefore Slavs came from India is a bit of a joke if you ask me.

Based on the above mentioned genetic markers, one has to conclude that Hg R1a1 chromosomes came from India and reached the Balkans, before Hg N3 expanded between the Baltic and the Black Seas. Also the expansion of Hg I from the Balkans was impededand did not reach India. All of this is in agreement and supports Out of India Theory (OIT) of the ‘satem’ branch of the Indo-European language family. Furthermore, the domestication of cattle in the Indus valley and no indication of domestication of Europeanaurochs (Edwards et al. 2007) further support the OIT.
Yet most modern day scientists reject Out of India Theory (as well as Anatolian and Armenian hypothesis), which can be simply proved by monitoring presence of R1a1 around India and Europe. And apart from that there is enormous amount of archeological, anthropological and genetical evidence that this is not the case.
Also the thing that worries me a bit is that they still use that synthetic old-fashioned division of Indo-European languages, kentum v satem.
Click here to check that file!
To be honest I think that Out of India Theory currently is simply part of some kind of ethnonationalism.

April 3, 2015

Polsko-irańskie dziedzictwo językowe, czyli przyczynki do mitu o sarmackich korzeniach Polaków w świetle badań językoznawstwa historyczno-porównawczego

Filed under: -History, -In Polish, -Scythians, -Slavs, Indo-Europeans, Poland — Ariets @ 8:24 pm

Język awestyjski w wielu przypadkach faktycznie bardziej przypomina języki słowiańskie niż współczesne, żywe języki irańskie. Głównym tego powodem jest archaiczność owego języka, zbliżona do archaiczności języków słowiańskich. W języku awestyjskim można dopatrzeć się znacznie większej ilości rdzeni istniejących w językach słowiańskich niż w jakimkolwiek innym języku irańskim.

(…)

3.5. Podsumowanie

Powyższe rozważania dowodzą, że Słowianie i Irańczycy przez długie stulecia połączeni byli zarówno ścisłymi więzami kulturowymi, jak i językowymi. Można więc mówić o swego rodzaju słowiańsko-irańskim dziedzictwie językowym, które powstało na wskutek wzajemnego zbliżenia się języków i długotrwałej koegzystencji.

(…)

Być może warta odnotowania jest pewna informacja obecna w źródłach starożytnych. W 519 roku p.n.e. Dariusz Wielki zebrał potężną armię i zorganizował wielką ekspedycję karną w głąb Scytii, podbijając stepy i wypę- dzając scytyjskich koczowników ze swych dotychczasowych siedzib54. Być może więc uciekające przed nadciągającą armią przerażone plemiona Scytów przeniknęły na obce terytorium, wnikając w głąb kultury łużyckiej (gdzie naturalną barierą geograficzną był Bałtyk)55 i osiedlając się pośród tamtejszych Słowian, wzbogacając ich o elementy własnej kultury i języka, a następnie ulegając asymilacji i znikając z kart historii na zawsze.

Taki obrót wydarzeń stawia w całkiem innym świetle teorię o sarmackich korzeniach polskiej szlachty. Być może rzeczywiście Sarmaci (bądź też inne plemię Scytów) najechali ziemie łagodnych z natury Słowian i w mniej lub bardziej pokojowy sposób podbili je, roztaczając nad nimi swoją władzę. Nie można jednak zakładać, aby mniejszość sarmacka zdołała na dłuższy czas zachować odrębność etniczną i językową, zwłaszcza w tak podobnej kulturze, jaką była kultura słowiańska. Tak więc nawet jeśli przedstawiona sytuacja okazałaby się prawdziwa, niemożliwe jest raczej, aby tożsamość plemienna sarmackiej elity przetrwała do epoki, w której mogłaby się bez oporów rozwijać. Z tożsamością musiała zniknąć również pamięć. (…)

Polecam świetny tekst p. Jacka Jarmoszko z Kwartalnika Językoznawczego (2011/3 (7)) . Aby go ściągnąć należy kliknąć Tutaj.

March 29, 2015

Ancient DNA Reveals Matrilineal Continuity in Present-Day Poland over the Last Two Millennia

Filed under: -Slavs, Genetics, Indo-Europeans, Poland — Ariets @ 12:51 am

Abstract

While numerous ancient human DNA datasets from across Europe have been published till date, modern-day Poland in particular, remains uninvestigated. Besides application in the reconstruction of continent-wide human history, data from this region would also contribute towards our understanding of the history of the Slavs, whose origin is hypothesized to be in East or Central Europe. Here, we present the first population-scale ancient human DNA study from the region of modern-day Poland by establishing mitochondrial DNA profiles for 23 samples dated to 200 BC – 500 AD (Roman Iron Age) and for 20 samples dated to 1000–1400 AD (Medieval Age). Our results show that mitochondrial DNA sequences from both periods belong to haplogroups that are characteristic of contemporary West Eurasia. Haplotype sharing analysis indicates that majority of the ancient haplotypes are widespread in some modern Europeans, including Poles. Notably, the Roman Iron Age samples share more rare haplotypes with Central and Northeast Europeans, whereas the Medieval Age samples share more rare haplotypes with East-Central and South-East Europeans, primarily Slavic populations. Our data demonstrates genetic continuity of certain matrilineages (H5a1 and N1a1a2) in the area of present-day Poland from at least the Roman Iron Age until present. As such, the maternal gene pool of present-day Poles, Czechs and Slovaks, categorized as Western Slavs, is likely to have descended from inhabitants of East-Central Europe during the Roman Iron Age.

source: here.

Wyniki badań DNA wskazują ciągłość genetyczną mieszkańców Polski od czasów starożytnego Rzymu

Filed under: -History, -In Polish, -Slavs, Genetics, Indo-Europeans, Poland — Ariets @ 12:43 am

Analizy DNA mitochondrialnego 43 osób żyjących na ziemiach polskich w okresie wpływów rzymskich i we wczesnym średniowieczu wskazują na ciągłość genetyczną w przypadku niektórych linii. “Nasze dane pokazują, że współcześni Zachodni Słowianie, wśród analizowanych Europejczyków, mają profil mtDNA, który jest najbardziej podobny do występującego u dawnych mieszkańców Europy Środkowej. Ta obserwacja wydaje się być w zgodzie z hipotezą autochtoniczną” – piszą autorzy badań.

Najnowsze badania genetyczne poświęcone kwestii pochodzenia współczesnej ludności Polski są dziełem naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: dr Anny Juras, prof. Janusza Piontka, dr. Jakuba Z. Kosickiego i dr Mirosławy Dabert. Wspomagali ich badacze z Danii, Szwecji i Estonii.

Naukowcy pobrali próbki z zębów 38 osób żyjących w okresie wpływów rzymskich (200 r. p.n.e. – 500 r. n.e.). Pochodziły one ze szczątków znalezionych na dwóch stanowiskach identyfikowanych z kulturą wielbarską (Kowalewko i Rogowo) i na dwóch identyfikowanych z kulturą przeworską (Karczyn, Gąski). Znaczna część archeologów wiąże te kultury z germańskimi ludami Gotów i Wandalów. Próbki średniowieczne z lat 1000-1400 pochodziły z Cedyni i Ostrowa Lednickiego.

Genetykom udało się pozyskać DNA mitochondrialne (przekazywane przez matkę) od 23 osób z okresu wpływów rzymskich i 20 średniowiecznych mieszkańców naszych ziem. Uzyskane dane porównywali z genami czterech tysięcy przedstawicieli 18 narodów ze środkowej, wschodniej i północnej Europy, a także z kilkudziesięcioma mtDNA pochodzącymi od dawnych mieszkańców ziem Danii i Niemiec.

Porównania ujawniły, że DNA mitochondrialne ludzi żyjących na naszych ziemiach w okresie wpływów rzymskich ma najwięcej wspólnych informatywnych haplotypów z materiałem pochodzącym od współczesnych Polaków. Szczególnie istotna zdaniem badaczy jest widoczna w wynikach kontynuacja linii H5a1. Miały ją trzy osoby z okresu wpływów rzymskich, jeden średniowieczny mieszkaniec Ostrowa Lednickiego i występuje ona również wśród współczesnych Polaków.

Ciągłość genetyczną badacze odnotowali też w przypadku jednej osoby z okresu wpływów rzymskich, która miała haplogrupę N1a1a2. Nie powtórzyła się ona co prawda u innych dawnych mieszkańców naszych ziem, ale naukowcy natrafili na nią u jednego ze współczesnych Polaków.

“Nasze dane pokazują, że współcześni Zachodni Słowianie, wśród analizowanych Europejczyków, mają profil mtDNA, który jest najbardziej podobny do występującego u dawnych mieszkańców Europy Środkowej. Ta obserwacja wydaje się być w zgodzie z hipotezą autochtoniczną” – piszą autorzy badań. Hipoteza ta zakłada pochodzenie Słowian z terenów Polski w odróżnieniu od hipotezy allochtonistycznej, wedle której przybyli oni na nasze ziemie w połowie I tysiąclecia n.e. po odejściu części dotychczasowej ludności na zachód.

Badania wykazały jednak pewne różnice między obiema dawnymi populacjami z naszych ziem. Ludność okresu wpływów rzymskich ma najwięcej wspólnych haplotypów ze współczesnymi Polakami, Czechami, Słowakami, a także Litwinami i Łotyszami. Ludność średniowieczna ma natomiast zdecydowanie najwięcej wspólnych haplotypów ze współczesnymi Polakami, Białorusinami i Bułgarami.

Badacze podkreślają, że są to wyniki oparte na danych pochodzących tylko z mtDNA i to ze stosunkowo niewielkiej próbki. Jak piszą, konieczne są dalsze badania, w tym obejmujące DNA jądrowe oraz inne populacje, aby lepiej poznać powiązania między dawnymi i współczesnymi społecznościami, w tym kwestie wspólnego pochodzenia i zakresu potencjalnych domieszek.

Wyniki badań ukazały się w PLoS ONE.

Wojciech Pastuszka, Archeowiesci.pl

Juras A, Dabert M, Kushniarevich A, Malmström H, Raghavan M, et al. (2014) Ancient DNA Reveals Matrilineal Continuity in Present-Day Poland over the Last Two Millennia. PLoS ONE 9(10): e110839. doi:10.1371/journal.pone.0110839

Źródło: Wirtualna Polska

Wyniki badań: tutaj.

March 22, 2015

Etnogeneza Słowian w świetle badań kopalnego DNA

Filed under: -Slavs, Genetics, Indo-Europeans, Poland — Ariets @ 3:59 pm
Tytuł równoległy: Ethnogenesis ot the Slavs in the light of ancient DNA analyses
Autor: Juras, Anna
Promotor: Piontek, Janusz
Słowa kluczowe: Etnogeneza Słowian
Ethnogenesis Of The Slavs
Kopalny DNA
Ancient DNA
Mtdna
Haplogrupy
Haplogroups
Data wydania: 11-cze-2012
Abstrakt: Od wielu lat pochodzenie Słowian jest przedmiotem badań przedstawicieli nauk humanistycznych i biologicznych. Do chwili obecnej nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie gdzie, kiedy i w jaki sposób doszło do wyodrębnienia się etnosu Słowian. Na potrzeby niniejszej pracy zastosowano badania ludzkiego kopalnego mitochondrialnego DNA. Spośród 72 badanych osobników, przynależność haplogrupową mtDNA wyznaczono dla 20 osobników ze średniowiecza oraz 23 osobników z okresu rzymskiego. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono analizę wspólnych haplotypów oraz międzypopulacyjnych dystansów genetycznych. Z jednej strony różnice na poziomie genetycznym, a także stosunkowo duże odległości genetyczne (FST) pomiędzy badanymi populacjami oraz istotna liczba informatywnych haplotypów wspólnych dla średniowiecza oraz Białorusi, Ukrainy i Bułgarii, mogą przemawiać za brakiem ciągłości genetycznej na przełomie okresu rzymskiego i średniowiecza. Z drugiej jednak strony największa liczba informatywnych haplotypów mtDNA wspólnie dzielonych między populacją z okresu rzymskiego i populacją współczesną z Polski, a także obecność podhaplogrupy N1a1a2, mogą potwierdzać, że pewne linie wykazywały ciągłość genetyczną przynajmniej od okresu rzymskiego lub nawet neolitu, na terenach obecnej Polski. Uzyskane wyniki są pierwszym kopalnym wkładem w budowanie historii genetycznej Słowian.EN:For many years the origin of the Slavs has been the subject-matter in archaeology, anthropology, history, linguistics and recently also genetics. By now there is no unambiguous answer to a question where, when and in what way the Slavs originated. For the purposes of this dissertation, the analysis of ancient human mitochondrial DNA was applied. The ancient DNA was isolated from 72 specimens which came from graveyards from the area of current Poland. Mitochondrial DNA haplogroups have been assigned for 20 medieval and 23 Iron-Age specimens. The analysis of shared haplotypes and population genetic distances illustrated by multidimentional scaling has been done. The differences on genetic level and quite high genetic distances (FST) between medieval and Iron-Age populations as well as significant number of shared informative medieval haplotypes with Belarus, Ukraine and Bulgaria may evidence genetic discontinuity between medieval and Iron-Ages. From the other side, the highest number of shared informative haplotypes between Iron-Age and extant Polish population as well as the presence of subhaplogroup N1a1a2, can confirm that some genetic lines show continuatinuity at least from Iron Age or even Neolith in the areas of modern Poland. The results obtained in this work are considered to be the first ancient contribution to building the genetic history of the Slavs.
Opis: Wydział Biologii: Instytut Antropologii

Źródło: link.

Plik PDF: link.

 

March 20, 2015

[DE] Die Slawen in Mitteleuropa im Spiegel neuer archäologischer Forschungsergebnisse (1970)

Filed under: -Slavs, Indo-Europeans — Ariets @ 3:13 pm

Von Herbert Jankuhn

Der artikel: hier.

The crania from modern cemeteries in Jaksice (Kujawsko-Pomorskie Province, Poland) and craniometric relationships among medieval and modern Central European populations

Filed under: -Slavs, Indo-Europeans, Physical anthropology, Poland — Ariets @ 11:25 am
Autor: Piontek, Janusz
Iwanek, Beata
Czapla, Zbigniew
Słowa kluczowe: modern cranium
craniological traits
morphological variability
multivariate analysis
zmienność morfologiczna
Data wydania: 2006
Źródło: Studies in Historical Anthropology, vol. 4, 2004 [2006], pp. 123-135.
Abstrakt: The paper presents the anthropometric characteristics of the crania from church cemeteries in Jaksice (Kujawy, Poland). The archaeological excavations in Jaksice were carried out in 1968 and 1969. The crania found were dated to the 15th and 17th centuries. For each cranium 10 anthropometric measurements were taken according to R. Martin’s (1928) technique. Their sex and age were estimated according to the methods recommended by European anthropologists. Data on craniological traits for 21 populations from Poland were collected from literature. Using principal components analysis differentiation of the Late Middle Ages and modern populations from Poland was analysed. The analysis was performed also with the use of the biological distance and the cluster analysis methods. High degree of resemblance of the studied crania to the crania of Central Poland (Kujawy, Wielkopolska) populations was revealed.

 

 

Źródło: link.

PDF: link.

March 13, 2015

Cześć bałwochwalcza Sławian i Polski – Joachim Lelewel

Filed under: -In Polish, -Slavs, Indo-Europeans, Poland — Ariets @ 5:12 pm

lele 1lele 2

lele 3

 

 

Całość znajdziecie do pobrania tutaj.

March 12, 2015

Gdańsk’s medieval population in the light of recent anthropological research

Filed under: -History, -In Polish, -Slavs, Physical anthropology, Poland — Ariets @ 9:58 pm
Tytuł: Mieszkańcy średniowiecznego Gdańska w świetle badań antropologicznych
Tytuł równoległy: Gdańsk’s medieval population in the light of recent anthropological research
Autor: Pudło, Aleksandra
Promotor: Piontek, Janusz
Słowa kluczowe: Gdańsk
Średniowiecze
Medieval population
Biodemografia
Biodemography
Zróżnicowanie morfologiczne
Morphological diversity
Mierniki stresu fizjologicznego
Physiological stress indicators
Data wydania: 13-cze-2013
Abstrakt: Liczne badania dawnych i współczesnych populacji dowodzą, że środowisko miejskie, ze względu na swoje specyficzne warunki znacząco wpływa na biologiczną strukturę ludności. Szczególnym pod tym względem jest okres średniowiecza. Celem pracy była analiza antropologiczna średniowiecznych mieszkańców miasta Gdańska, reprezentujących dwie fazy rozwoju miasta: wczesną i późną. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że wartości syntetycznych mierników wskazują, że stan i dynamika biologiczna ludności średniowiecznego Gdańska była podobna do innych populacji średniowiecznych. Na podstawie stopnia zróżnicowania morfologicznego cech metrycznych czaszki stwierdzono, że średniowieczni gdańszczanie wykazywali wysokie podobieństwo biologiczne do populacji głównie z terenu Polski, a także ze Skandynawii. Przyżyciowa wysokość ciała gdańszczan zawierała się w górnej granicy zmienności tej cechy, charakterystycznej dla średniowiecznych populacji miejskich. W późnym średniowieczu kości długie stawały się dłuższe i smuklejsze, a przyżyciowa długość ciała wzrastała, podobnie dymorfizm płciowy badanych cech. Natomiast mierniki stresu fizjologicznego wykazują, że u średniowiecznych gdańszczan występowała względnie niska częstość cribra orbitalia, hipoplazji szkliwa oraz zmian aparatu żucia. Powyższe wyniki dowodzą, że warunki życia i stan zdrowia gdańszczan były na dobrym poziomie.
Numerous studies of past and present human populations demonstrate that the specific nature of urban environments has a significant impact on the biological structure of any given population. The medieval period presents a particular case in point. The aim of research detailed here in was to carry out a physical anthropological analysis of Gdańsk’s medieval population, representing two phases of the city’s development: early and late. Synthetic indicator values revealed in the results of this analysis suggest that the condition and biological dynamics of Gdańsk’s medieval inhabitants were similar to those of other medieval populations. The degree of morphological diversity observed in craniometric traits evinces that Gdańsk’s medieval residents display a high level of biological similarity to populations principally from Poland, as well as Scandinavia. Body height for Gdańsk inhabitants is within the upper range of variability for this trait, which is characteristic of medieval urban populations. In the late medieval period long bones become longer and more slender, with increases being noted in body length and in sexual dimorphism for all of the traits examined. Physiological stress indicators reveal a relatively low incidence among Gdańsk’s medieval inhabitants. These results attest to the city’s population enjoying a good level of general health and good living conditions.

 

Źródło: link.

PDF: link.

Older Posts »

Create a free website or blog at WordPress.com.